สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 95.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 89.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 93.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 86.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวบุษบา ตาไว ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 84 เข้าร่วม นางสุนันท์ จารุพันธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 90.64 ทอง ชนะเลิศ นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 89 เงิน ชนะเลิศ นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
9 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 60.25 เข้าร่วม นางชวนชม บุญศิริ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ 90 ทอง ชนะเลิศ นางสาววิชิตา เกศะรักษ์ โรงเรียนกาวิละอนุกูลจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ 89.17 เงิน ชนะเลิศ นางสาวบัวเรียม พรมจีน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 95.56 ทอง ชนะเลิศ นางสาวจันทร์ดี ดีฝั้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 90.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางวาสนา สมใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวอัจฉรี รวมสุข โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
15 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 95.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียพิษณุโลกปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
16 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 90.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
17 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
18 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
19 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง ชนะเลิศ นายศักดา เรืองเดช โรงเรียพิษณุโลกปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
20 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 86.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายประจวบ ลังกาวงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
21 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 90.55 ทอง ชนะเลิศ นางยุพิน คำปัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
22 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 60.5 เข้าร่วม นายอดิศร แดงเรือน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
23 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 86.18 เงิน ชนะเลิศ นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านบริหารจัดการ 88.87 เงิน ชนะเลิศ นางศิริพร ตันทโอภาส โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางสาวเนืองนิต ปิยะวงค์ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 91.14 ทอง ชนะเลิศ นางณัชชา นรรัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวอรัญญา โพธิ์แก้ว โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
28 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.59 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
29 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 65.41 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
30 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
31 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.43 เงิน ชนะเลิศ นางสุรัญจิต วรรณนวล ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดลำปาง การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
32 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 60.29 เข้าร่วม นายประยุทธ พุกทอง โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.22 เข้าร่วม นางสาวทิพย์กัลยา ภากรณ์วีรวัชร โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางวรวลัญช์ สามแก้ว โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87.41 เงิน ชนะเลิศ นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.65 ทอง ชนะเลิศ นายจันทร์พยัพ สีลาพุทธา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอุไรวรรณ ศรีธิวงค์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.12 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางเกศรินทร์ สิทธิมงคล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.24 เงิน นางวีรวรรณ หัตถผสุ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
40 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ - - - การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ
41 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ - - - การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ