สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 90.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายอรรณพ จูจันทร์ สพป.เชียงราย เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 97 ทอง ชนะเลิศ นายพิรุณ บรรดิ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางฉัตรสุดา โป่งทราย โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายสุขเกษม สุวรรณไตรย์ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางปวีณา สุขจิตร โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1
6 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สพป.เชียงราย เขต 1