สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต 4

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 86.05 เงิน นางศศิธร วิลาวัลย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายปริญญา สาระคนธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 89.75 เงิน นางสาวประสิตา สุขสำราญ โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวณัฐชา สุคนธา โรงเรียนบ้านห้วยหาน สพป.เชียงราย เขต 4