สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เชียงใหม่ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.19 เงิน นางมลชญา หินศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 89.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางศรีธร วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน นายประเทือง ชมชื่น โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 75.75 เข้าร่วม นายประวัติ ผันผาย โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป.เชียงใหม่ เขต 1
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางนารีย์ หมื่นแจ่ม โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวยุพดี ศิรินาม โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายสนธิชัย สมเกตุ โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 98 ทอง ชนะเลิศ นางลินลดา เชาว์มนัส โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป.เชียงใหม่ เขต 1