สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตาก เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายไพศาล ปันแดน สพป.ตาก เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอรชร ปราจันทร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 78 เข้าร่วม นางจงกล ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางมยุรี ศิริยานนท์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 89.01 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางรุ่งนภา จินดาสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
7 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 90 ทอง ชนะเลิศ นางฉวีวรรณ สุภาษี สพป.ตาก เขต 1
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอัญชัญ ครุธแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 78.78 เข้าร่วม นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์ โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.25 เงิน นางรัตติยา วงศ์หิรัญตระกูล โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1
11 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางธัญญาภรณ์ สิงห์ไฝแก้ว สพป.ตาก เขต 1
12 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นางปิยนันท์ ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางสาวชุลีพร จ๊ะสุนา โรงเรียนอนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง ชนะเลิศ นายธวัชชัย อ่อนนุ่ม โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.45 เข้าร่วม นางศุภิสรา อยู่ระหัด โรงเรียนบ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1