สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตาก เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.12 เงิน นางศรีวรรณ หมวกชา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎร์บำรุง) สพป.ตาก เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายพิภพ โพนสาลี โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 85.62 เงิน นางศศิธร เพชรทอง โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางแสนสุข วาทา โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ สพป.ตาก เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 66.66 เข้าร่วม นางวันเพ็ญ นวลเป้า โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 สพป.ตาก เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางศิริรัตน์ คำแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป.ตาก เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 87 เงิน นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 86 เงิน นางละมัย เพชรปัญญา โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 84.84 เข้าร่วม นายอรรถพล มาลี โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 87.67 เงิน นายโอภาส ภูวนาทโยธิน โรงเรียนบ้านห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 75.75 เข้าร่วม นางกรรณิการ์ สิทธิโสภณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 สพป.ตาก เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 67 เข้าร่วม นางพจนีย์ ลุกจันทึก โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายเอกชัย พันธุลี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 88.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางปริมยากร ไมตรี โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สพป.ตาก เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นายอรรถพรรณ วุฒินนทนันท์ชัย โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางจารึก พลายชุม โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 57 เข้าร่วม นางสาวเสาวลักษณ์ จันตา โรงเรียนบ้านแม่ตาว สพป.ตาก เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 50 เข้าร่วม นางญาณิศา ใจยาเก๋ โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ -1 - นายวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 85 เงิน นางสาววาสนา สาเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (ห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 89 เงิน นางลัดดา เบ็ญมาตร์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 80.95 เข้าร่วม นางพิมพ์พิสาข์ กล่ำคลัง โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นางเนาวรัตน์ เขียวฉอ้อน โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายภิเษก ดอยแก้วขาว โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2
26 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่กลองเก่า สพป.ตาก เขต 2
27 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางนงนุช ชุมภูเทพ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สพป.ตาก เขต 2
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางพรพิมล วงษ์เคลือบ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.33 ทอง นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ โรงเรียนบ้านพะละ สพป.ตาก เขต 2
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.75 ทอง ชนะเลิศ นายศิริชัย ศิริ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง ชนะเลิศ นางพัฒนา จันเอียด โรงเรียนแม่สอด สพป.ตาก เขต 2
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.12 ทอง ชนะเลิศ นายเจริญ วสันต์สุขใจ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.45 เข้าร่วม นางสุรดา เกตน์รัตน์ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 92 ทอง ชนะเลิศ นายณัฐวัฒน์ สมมะโน โรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 52 เข้าร่วม นายอดุลย์ เทศสาย โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 0 เข้าร่วม นายโกศล แซ่ลี โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางเนตรนภา จารสเย็น โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางรำไพ ดิษฐคำเหมาะ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางสุกัญญา พลไกรสร โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85.71 เงิน ชนะเลิศ นายวันชัย กล่ำคลัง โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางนิตยา อุ่นใจ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง ชนะเลิศ นายมณี พัดขำ โรงเรียนบ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2
43 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 90 ทอง ชนะเลิศ นายอนันต์ มีเกษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) สพป.ตาก เขต 2