สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครสวรรค์ เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 95.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายอำนาจ จันทรขำ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 90.9 ทอง นางปราณี เจริญสุวรรณ โรงเรียนวัดพิกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 91 ทอง ชนะเลิศ นายประพันธ์ ชื่นชาติ โรงเรียนวัดหนองเขนง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 96.97 ทอง ชนะเลิศ นายวันชัย รอดไพรี โรงเรียนวัดสันติธรรม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 77 เข้าร่วม นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ"ประชาชนูทิศ" สพป.นครสวรรค์ เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์ โรงเรียนวัดพิกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 85.75 เงิน นางศรีวิไล มินท์ศิริ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ -1 - นางศิริมา เผ่าวิริยะ โรงเรียนวัดท่าทอง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
9 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 95.23 ทอง ชนะเลิศ นายวิวรรธน์ เกตุเทศ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 89 เงิน นางวันทนา ตั้งแต่ง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 77.5 เข้าร่วม นางชัชรา รอดไพรี โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 85.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางนพรัตน์ อินทโลหิต โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุุขวิทยา) สพป.นครสวรรค์ เขต 1
13 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83 เข้าร่วม นางนันทนา อัมระนันทน์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางสาวสุคนธ์ พัสสร โรงเรียนวัดนากลาง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางวัชรีย์ ลำจวน โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวสมพงษ์ สุภาสัจ โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1