สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.น่าน เขต 2

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 88.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายจำลอง ไชยยา โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 95 ทอง ชนะเลิศ นายก้าวพารักษ ชาวส้าน โรงเรียนบ้านสบมาง สพป.น่าน เขต 2
3 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์ สพป.น่าน เขต 2
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางสุจิตรา ยาวิไชย โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน นางเพ็ญทอง รุณบุตรา โรงเรียนบ้านร้อง สพป.น่าน เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน นางฉัตรสินีย์ เหล่าสุนทรียา โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายวิชาญ ใบยา โรงเรียนบ้านร้อง สพป.น่าน เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80.39 เข้าร่วม นางสุภาภรณ์ ภิราญคำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2
9 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสดศรี สุทธการ สพป.น่าน เขต 2