สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.พะเยา เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 89 เงิน นางสุพร กันทะวัง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 88.85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวละเอียด ฝอยทอง โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1
3 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.พะเยา เขต 1
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 84.84 เข้าร่วม นายรัฐศาสตร์ สมมะโน โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นางเสาวภา ใจสม โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1