ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายธรรมรงค์ศักดิ์ อินกัน โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 96.96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอัญชัญ ครุธแก้ว ชุมชนบ้านป่ามะม่วง สพป.ตาก เขต 1 93.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายนิคม ผัดแสน บ้านศรีงาม สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 93.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายบุญชม ติ๊บบุ่ง บ้านคลองปลาสร้อย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 90.9 ทอง  
5 นายราชัน มานะกิจ โรงเรียนริมวัง 2 สพป.เชียงราย เขต 2 90.9 ทอง  
6 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ สามัคคีวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 2 90.9 ทอง  
7 นายชิตพล เตจ๊ะ โรงเรียนบ้านห้วยกาน สพป.ลำพูน เขต 2 90.9 ทอง  
8 นางสาวจันทิรา ประสานทอง โรงเรียนบ้านท่าสวาย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 87.87 เงิน  
9 ดร.ทิมแก้ว ธรรมรักษ์สกุล บ้านโทกหัวช้าง สพป.ลำปาง เขต 1 87.87 เงิน  
10 นายสมเด็จ กัดมั่น บ้านซ่านสามัคคี สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 87.87 เงิน  
11 นายอรรถพล มาลี โรงเรียนบ้านขุนห้วยนกแล สพป.ตาก เขต 2 84.84 เข้าร่วม  
12 นายรัฐศาสตร์ สมมะโน ตำบลสันป่าม่วง สพป.พะเยา เขต 1 84.84 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ