ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายจรัล ถาวร สารภีวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 90.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายประดิษฐ์ โสภาประดิษฐ์ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 88.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 87.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ