ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 ว่าที่ร้อยตรีนิคม อินเตชะ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 95.45 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอรพรรณ บัววัฒน์ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 86.36 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายบุญยิ่ง ฉัตรเสาวภัณฑ์ โรงเรียนสันกำแพง สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 81.81 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ