ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางมลิวัลย์ สมิเปรม บ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสุนิสา บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางเอื้อมพร ยั่งยืน ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางวันทนา ตั้งแต่ง โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 89 เงิน  
5 นางสุรีย์ สุขประเสริฐ โรงเรียนวัดบางแก้ว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ