ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางกาญจนา คำคูณศรี จ่านกร้อง สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก) 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอรทัย มังคลาด บ้านจำบอน สพป.พะเยา เขต 2 86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวนิตยา อุดทาคำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 85 เงิน  

หมายเหตุ : นายวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง สละสิทธิ์การเข้าประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ