ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางธนารัตน์ หาญชเล จ่านกร้อง สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 90.49 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอภิญญา ยอดเชียงคำ โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 88.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางเบญจวรรณ เย็นอ่อน บ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายดำรงศักดิ์ ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 83.33 เข้าร่วม  
5 นางพิมพ์พิสาข์ กล่ำคลัง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2 80.95 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ