ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสนธิชัย สมเกตุ บ้านแม่จ้อง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางกชกร ยอดเมือง บ้านแม่กลองเก่า สพป.ตาก เขต 2 86.68 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางศุภมาลี มากมี บ้านตาลพร้า สพป.สุโขทัย เขต 2 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสายบัว สอาดพรม โรงเรียนบ้านตะกุดงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 80 เข้าร่วม  
5 นายสมเกียรติ สิงหกูล โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ลำปาง เขต 3 80 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ