ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางรัศมี อ่วมน้อย บ้านวังหันน้ำดึง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางอรอุมา อุดหนุน โรงเรียนบ้านแม่แนต สพป.ลำพูน เขต 2 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางปัทมา ดวงศรี โรงเรียนบ้านช้างตะลูด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางนวลศรี เหมือนนิล โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 82.35 เข้าร่วม  
5 นางลัดดา หลังพันธ์ โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 82.35 เข้าร่วม  
6 นางพรพิมล วงษ์เคลือบ บ้านห้วยม่วง สพป.ตาก เขต 2 82.35 เข้าร่วม  
7 นางสาวสุคนธ์ พัสสร โรงเรียนวัดนากลาง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 82.35 เข้าร่วม  
8 นางสาวชุลีพร จ๊ะสุนา อนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 82.35 เข้าร่วม  
9 นางจิราวรรณ สง่าเมือง บ้านวังอ้อ สพป.พิจิตร เขต 1 82.35 เข้าร่วม  
10 นางสุจิตรา ยาวิไชย โรงเรียนไตรประชาวิทยา สพป.น่าน เขต 2 82.35 เข้าร่วม  
11 นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 82.35 เข้าร่วม  
12 นางสาวนิภาพร ตาบสกุล บ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2 76.47 เข้าร่วม  
13 นางบุญพลี ทองใบ โรงเรียนวัดทุ่ง สพป.สุโขทัย เขต 1 76.47 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ