ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางลินลดา เชาว์มนัส อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางนิรชญาวรรณ มีณรงค์ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางวัชรีย์ ลำจวน โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางธีราพร สุวรรณวงศ์ อนุบาลศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2 94 ทอง  
5 นางกชพร เปียมาลย์ บ้านโกรกลึก สพป.อุทัยธานี เขต 2 93 ทอง  
6 นางประทุม สันชุมภู อนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1 92 ทอง  
7 นางศิริพร จุลมุสิ บ้านเกศกาสร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 91 ทอง  
8 นางจริยา ก๋าลัง โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 90 ทอง  
9 นางพีรานุช ชาประเสริฐ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย สพป.นครสวรรค์ เขต 3 88 เงิน  
10 นางเพ็ญทอง รุณบุตรา โรงเรียนบ้านร้อง สพป.น่าน เขต 2 86 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ