ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางพิทยา พุ่มอิ่ม บ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร) สพป.สุโขทัย เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ วัดทัพหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายคนึง นันทะนะ ชุมชนบ้านโค้งไผ่ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 90.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางปราณี เจริญสุวรรณ โรงเรียนวัดพิกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 1 90.9 ทอง  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ