ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายเจริญ วสันต์สุขใจ บ้านร่มเกล้า 2 สพป.ตาก เขต 2 94.12 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางพิกุล บุญรักษา โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด สพป.แพร่ เขต 1 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอัมพรรัตน์ ปิจจะโร โรงเรียนบ้านปู่จ้าว สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 86.27 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวแก้วตา ยศอิ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง สพป.ลำพูน เขต 2 85.88 เงิน  
5 นางเสาวคนธ์ ใจกล้า โรงเรียนบ้านสบบง สพป.พะเยา เขต 2 82.35 เข้าร่วม  
6 นางวิชุตา ชาญรังสฤษดิ์ วัดอุเบกขาราม สพป.กำแพงเพชร เขต 2 80.39 เข้าร่วม  
7 นางสุภาภรณ์ ภิราญคำ โรงเรียนบ้านท่าวังผา"ประชารัฐวิทยาคาร" สพป.น่าน เขต 2 80.39 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ