ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายอรุณ ร่มแก้ว บ้านปางป้อม สพป.พะเยา เขต 2 94.12 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวสมพงษ์ สุภาสัจ โรงเรียนวัดหนองโรง สพป.นครสวรรค์ เขต 1 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายจรวน ใจแสน บ้านมอเจริญสาขาบ้านใหม่เชียงราย สพป.กำแพงเพชร เขต 2 88.24 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางจุรีย์ บัวเข็ม โรตารีสวรรคโลก 1 สพป.สุโขทัย เขต 2 87 เงิน  
5 นางจุลี สร้อยญานะ อนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 86.1 เงิน  
6 นายปรีชา ภู่ประเสริฐ บ้านโพธิ์พัฒนา สพป.กำแพงเพชร เขต 1 84.56 เข้าร่วม  
7 นางสุรดา เกตน์รัตน์ บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2 82.45 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ