ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุระพี อาคมคง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางจันทร สุวรรณชื่น อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางณิชากมล บัวย้อย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางอัจฉรา อิ้มทับ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก สพป.พิษณุโลก เขต 2 82 เข้าร่วม  
5 นางสุวรรณ์ บัวทอง โรงเรียนบ้านบึงสามพัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 73 เข้าร่วม  
6 นางสาวนริศรา ยะอิตะ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 64 เข้าร่วม  
7 นายอดุลย์ เทศสาย บ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2 52 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : นายนรินทร์ เล่อกา สละสิทธิ์การเข้าประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ