ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวยุพิน แป้นแอ้น เฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฏีกาล โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายสุชาติ รอดกำเหนิด บ้านหนองหลวง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายสมยศ ปินะสุ โรงเรียนบ้านไผ่โทน สพป.แพร่ เขต 1 52.94 เข้าร่วม  
5 นายโกศล แซ่ลี บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 สพป.ตาก เขต 2 0 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : กรณี ราย นายโกศล แซ่ลี ไม่มีการประเมินได้ระดับดีเยี่ยม การนำเสนอไม่มีเอกสารประกอบ

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ