ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางฐิติรัตน์ เกษศรี อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายชัยวิรัตน์ เสาร์แดน โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางปิยนุช ชุ่มเย็น บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป.แพร่ เขต 1 86 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางศิวากรณ์ บุญนิล โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ