ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวแสงจันทร์ แสงแก้ว บ้านห้วยไคร้ สพป.เชียงราย เขต 3 88.24 เงิน ชนะเลิศ  
2 นางสุกัญญา พลไกรสร บ้านแม่กาษา สพป.ตาก เขต 2 82.35 เข้าร่วม  
3 นางไข่มุก สดุดี บ้านทุ่งสามแท่ง สพป.อุทัยธานี เขต 2 82.31 เข้าร่วม  
4 นางปิยฉัตร แบนนิสเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 76.47 เข้าร่วม  
5 นางสาวนฤมล กันทะหงส์ โรงเรียนบ้านดอนชัย สพป.แพร่ เขต 1 76.46 เข้าร่วม  
6 นางศุภิสรา อยู่ระหัด บ้านโป่งแดง สพป.ตาก เขต 1 76.45 เข้าร่วม  

หมายเหตุ : นางกาญจน์ณภัทร ปัญญาโกญ สละสิทธิ์การเข้าประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ