ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงราย การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสาวบุษบา ตาไว ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ 86.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสุนันท์ จารุพันธ์ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ 84 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ