ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางอรุณี บุญเกิด โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.เชียงราย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางชนตระการ ลีลา โรงเรียนบ้านป่าบง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางกฤษณา สังข์วะระปรีชา ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู2504) สพป.กำแพงเพชร เขต 2 83 เข้าร่วม  
4 นางทิพวรรณ สดเอี่ยม อนุบาลห้างฉัตร สพป.ลำปาง เขต 1 82 เข้าร่วม  
5 นางสุกัลยา โกเมศ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน สพป.นครสวรรค์ เขต 2 80 เข้าร่วม  
6 นางราตรี กรรณิการ์ โรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1 79 เข้าร่วม  
7 นางจงกล ชอบธรรม อนุบาลตาก สพป.ตาก เขต 1 78 เข้าร่วม  
8 นางสุภาพร ไชยแก้วเมร์ โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ"ประชาชนูทิศ" สพป.นครสวรรค์ เขต 1 77 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ