ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายสมนึก สุภลาภ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางมณฑกาญจน์ ธาราสุข โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวหนึ่งนุช ผลปราชญ์ โรงเรียนวัดพิกุล สพป.นครสวรรค์ เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางละม้าย ยังกรุงเก่า บ้านหัวรัง สพป.กำแพงเพชร เขต 2 88.89 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ