ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางสินอัมพร สุวรรณศรี อนุบาลพิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 90.89 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางศรีธร วงค์คำ อนุบาลเชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 89.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นายจำลอง ไชยยา โรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2 88.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางสาวรัตนาพร โฉมอินทร์ บ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 87.75 เงิน  
5 นางปรานอม ปทุมวิง อนุบาลเทพสุนทรินทร์ สพป.แพร่ เขต 1 86.75 เงิน  
6 นางวันเพ็ญ ม่วงจันทร์ วัดคูยาง สพป.กำแพงเพชร เขต 1 86.15 เงิน  
7 นางศศิธร วิลาวัลย์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป.เชียงราย เขต 4 86.05 เงิน  
8 นางนวลสวาท ไปเร็ว อนุบาลแม่เมาะ สพป.ลำปาง เขต 1 85.95 เงิน  
9 นางศรีวิไล มินท์ศิริ โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 85.75 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ