ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางกิ่งกาญจน์ กันนาง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) สพป.เชียงใหม่ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางสุพิชสิณี โรจน์จันทร์ดา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวตะวัน เขตคง บ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางผุสดี กินขุนทด โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) 90 ทอง  
5 นางสุพร กันทะวัง ชุมชนบ้านแม่ใส สพป.พะเยา เขต 1 89 เงิน  
6 นายสัมฤทธิ์ บุญถิ่น แม่สอด สพป.ตาก เขต 2 87 เงิน  
7 นายเอก ลือโฮ้ง โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก สพป.แพร่ เขต 1 86 เงิน  

หมายเหตุ : นางศิริมา เผ่าวิริยะ สละสิทธิ์การเข้าประกวด

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ