ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางพรรณี ภวภูตานนท์ อุตรดิตถ์ดรุณี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 นายเอนก บุตรสิงห์ บ้านปากคลองลาน สพป.กำแพงเพชร เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางอัญชลี ชัยเมืองมูล นายางวิทยา สพป.ลำปาง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข บ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2 88 เงิน  
5 นางณัฐฐิญา อัครจรัญรัตน์ บ้านชัยภูมิ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 87 เงิน  
6 นางมิตรทิรา กาบนันทา โรงเรียนสตรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 86.5 เงิน  
7 นางละมัย เพชรปัญญา แม่สอด สพป.ตาก เขต 2 86 เงิน  
8 นายชัยนันท์ จินะพรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ