ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นายจิรายุ จันทร์เพ็ง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางวารุณี โพธาสินธุ์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายจำเรียง มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 86 เงิน  
5 นายสุขะวัฒน์ สุขทั่ง จ่านกร้อง สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 85 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ