ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางแสงเทียน เพ็งคุ้ม เฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 96.3 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางเพียงนุช ชำนาญเวียง โรงเรียนเทิงวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 92.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางเสาวะณี ดวงคำสวัสดิ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ