ผลการประกวด ด้านวิชาการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ
ณ จังหวัด เพชรบูรณ์
วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

DOC.5
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด คะแนน ระดับ รางวัล หมายเหตุ
1 นางวิมลรัตน์ หาญณรงค์ เฉลิมขวัญสตรี สพม.เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ์) 98.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 นางปุณณดา ปราบริปู โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 นางทัศนีย์ สีดาเพ็ง โรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.เขต 35 (ลำปาง ลำพูน) 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 นายชิตชัย ศุกระจันทร์ สตรีนครสวรรค์ สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) 90 ทอง  
5 นายธวัฒน์ ก้างออนตา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา) 88.89 เงิน  
6 นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สพม.เขต 40 (เพชรบูรณ์) 88.89 เงิน  

ช่วงคะแนน และรางวัล
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๙๐ คะแนนขึ้นไป ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง
ได้คะแนน ตั้งแต่ ๘๕ - ๘๙   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕   ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเข้าร่วม
ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ และได้คะแนนตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป เป็นตัวแทนการประกวดในระดับชาติ