เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายถวิล ทิพยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร    
2 นางกฤตพร เพชรรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร    
3 นางสาวปัทมา ศรีอินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร    
4 นางคัทยวรรณ ทองคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร    
5 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับสมัคร    
6 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น    
7 นายสิกขวัฒฑ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น    
8 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น    
9 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น    
10 นายชุมพล ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
11 นายชื่น ฤทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาพัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
12 นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาพัทลุง เขต ๒ อำนวยการ    
13 นายพรศักดิ์ จินา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ อำนวยการ    
14 นายสมชาย มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด อำนวยการ    
15 นายจำเริญ เขมานุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวา อำนวยการ    
16 นายนราธิป สุวรรณพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยาว อำนวยการ    
17 นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนดินสอ อำนวยการ    
18 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส อำนวยการ    
19 นายวิรุฒิ ภูนุชอภัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
20 นายประเสริฐ คงเรือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
21 นางสุพาณี สุวรรณมานพ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
22 นางฉลวย ไชยรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
23 นางจำเนียร ลักษณะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
24 นางสินีนารถ จันทร์ลาม นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
25 นางสมฤทัย ชูเชิด นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
26 นางจรี ทองดำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
27 นางสาวจงกล ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
28 นางสาวลักษณ์นันจ์ ศรีรัตนโชติ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
29 นางสาวภัทราณี กลับแป้น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
30 นางปรัชญา ทองดี ศึกษานิเทศก์ สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
31 นางสาวนิติมา มูสิเกิด นิติกร สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
32 นางวาสนา นุ่นปาน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
33 นางลัดดา รัตนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
34 นางสาวอรทัย กาญจนะภาโส นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๒ อำนวยการ    
35 นางอาริยา โชติพานิช นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๒ อำนวยการ    
36 นางสาวบุณยนุช เมืองสุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๒ อำนวยการ    
37 นางนาตยา พรหมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๒ อำนวยการ    
38 นายปรีชา มากมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร อำนวยการ    
39 นายพิชัย บุษรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อำนวยการ    
40 นายพงษ์พันธ์ พิณโท หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำนวยการ    
41 นายญานวุฒิ สุนทรกิจ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำนวยการ    
42 นายอำนวย รักพวก ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
43 นายนเรนทร์ จันทร์เทพ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ อำนวยการ    
44 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๑๒ อำนวยการ    
45 นางเกศินี วิทยารัฐ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๒ อำนวยการ    
46 นางละอองทิพย์ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินสผล สพม.เขต ๑๒ อำนวยการ    
47 นายพะโยม ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อำนวยการ    
48 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี อำนวยการ    
49 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยการ    
50 นายสมศักดิ์ ชัยมณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง อำนวยการ    
51 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช อำนวยการ    
52 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38จังหวัดระนอง อำนวยการ    
53 นางศรีจิตต์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อำนวยการ    
54 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา อำนวยการ    
55 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี อำนวยการ    
56 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำนวยการ    
57 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39จังหวัดนราธิวาส อำนวยการ    
58 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี อำนวยการ    
59 นางชัญญาทิปต์ พงศ์จันทรเสถียร ธุรการโรงเรียนวัดปากสระ/วัดแจ้ง เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
60 นางสาวหทัยรัตน์ หาญณรงค์ ธุรการโรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ/วัดท่าสำเภาใต้ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
61 นางสาวกนกพร บุณยรัตเศรณี ธุรการโรงเรียนบ้านเตาปูน/บ้านปากประ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
62 นางณัฐา พลายด้วง ธุรการโรงเรียนบ้านควนกุฏ/วัดประดู่ทอง เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
63 นางสาวสุพรรษา รัตนชุม ธุรการโรงเรียนบ้านไสถั่ว/บ้านทุ่งลาน เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
64 นางสาวกอปรกุล หนูเลี่ยง ธุรการโรงเรียนวัดนาท่อม/วัดโคกแย้ม เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
65 นางนันทพร จุลรอด ธุรการโรงเรียนบ้านนาโหนด/วัดบ่วงช้าง เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
66 นางเรวดี สงย้อย ธุรการโรงเรียนวัดประจิมทิศาราม/วัดตำนาน เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
67 นางสาววิลัยวัลย์ เผือกแสง ธุรการโรงเรียนวัดเขาทอง/วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
68 นางอรอนงค์ หนูสุคนธ์ ธุรการโรงเรียนวัดดอนศาลา/วัดเขาอ้อ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
69 นางสาวโสภิตา จงบุรี ธุรการโรงเรียนวัดท่าช้าง/วัดประดู่เรียง เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
70 นางสุลีวัลย์ ฤทธิเดช ธุรการโรงเรียนวัดไทรงาม/บ้านธรรมเถียร เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
71 นางสาวทิตย์ติญา เกื้อกากร ธุรการโรงเรียนวัดโคกศักดิ์/บ้านหัวป่าเขียว เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
72 นางละออง หน่วยแก้ว ธุรการโรงเรียนวัดทะเลน้อย/บ้านชายคลอง เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
73 นางสาวยุพา ทองหนู ธุรการโรงเรียนวัดประดู่หอม/บ้านควนพนางตุง เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
74 นางสาวเยาวลักษณ์ พิริยะวณิชชา ธุรการโรงเรียนบ้านควนดินแดง/วัดหรังแคบ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
75 นางสาวรัตนา อินแก้ว ธุรการโรงเรียนวัดลานแซะ/วัดโงกน้ำ เลขานุการคณะกรรมการตัดสิน    
76 นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๒ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
77 นายธวัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต ๑ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
78 นายสุเจน ปานจันทร์ ครู ร.ร.สตรีพัทลุง สพม.เขต ๑๒ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
79 นายพงศ์ทัศน์ ไชยลึก ธุรการโรงเรียนหัวหมอน/บ้านต้นไทร ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
80 นายรณชัย สงรักษ์ ธุรการ ร.ร.บ้านควนพลี/บ้านควนขนุน ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
81 นายวิรุฒิ ภูนุชอภัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
82 นายภคพล แสงอุบล ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต ๑๒ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
83 นางจรี ทองดำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
84 นางนาตยา พรหมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๒ ประมวลผลการคัดเลือกและจัดทำประกาศ    
85 นายอำนวย รักพวก ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
86 นายวิรุฒิ ภูนุชอภัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
87 นางสุพาณี สุวรรณมานพ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
88 นางฉลวย ไชยรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
89 นางจำเนียร ลักษณะ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
90 นางสินีนารถ จันทร์ลาม นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
91 นางสมฤทัย ชูเชิด นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
92 นางจรี ทองดำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
93 นางสาวจงกล ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
94 นางสาวลักษณ์นันจ์ ศรีรัตนโชติ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
95 นางสาวภัทราณี กลับแป้น จนท.บริหารทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
96 นางสาวนิติมา มูสิเกิด นิติกร สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
97 นางวาสนา นุ่นปาน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
98 นางลัดดา รัตนพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
99 นายประเสริฐ คงเรือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รับรายงานตัว    
100 นายถวิล ทิพยโสธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
101 นางอุทัยวรรณ ไชยทองรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
102 นางวิภารัตน์ ขุนภักดี ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
103 นางโรจนา ชุมคล้าย ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
104 นางสาวอุบลวรรณ เมืองแต้ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
105 นางสิริกานต์ บัวแก้ว ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
106 นางพรทิพย์ อัมพันศิริรักษ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
107 นางรุ่งทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง รับรายงานตัว    
108 นายจำเริญ เขมานุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านโคกวา สพป.พัทลุง เขต ๑ สถานที่แข่งขัน    
109 นายสมชาย มณีรัตน์ ผอ. ร.ร.บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑ สถานที่แข่งขัน    
110 นายธวัช รัตนพันธ์ ผอ.ร.ร.วัดสุนทราวาส สพป.พัทลุง เขต ๑ สถานที่แข่งขัน    
111 นายประเสริฐ คงเรือง นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ สถานที่แข่งขัน    
112 นายวิรุฒิ ภูนุชอภัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ สถานที่แข่งขัน    
113 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สถานที่แข่งขัน    
114 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สถานที่แข่งขัน    
115 นางรัตนา ขุนปราบ ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สถานที่แข่งขัน    
116 นางฉลวย หนูนุ่ม ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สถานที่แข่งขัน    
117 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี สถานที่แข่งขัน    
118 นางสุกัญญา ขาวเผือก ครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สถานที่แข่งขัน    
119 นายจตุรงค์ สุขแก้ว รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ การเงิน    
120 นางสุพาณี สุวรรณมานพ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ การเงิน    
121 นางสาวลักษณ์นันจ์ ศรีรัตนโชติ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ การเงิน    
122 นางเพ็ญศรี เณรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี การเงิน    
123 นางฉลวย ไชยรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ การเงิน    
124 นายสมชาย มณีรัตน์ ผอ. ร.ร.บ้านโหล๊ะเร็ด สพป.พัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
125 นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ ผอ.ร.ร.บ้านควนดินสอ สพป.พัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
126 นายนราธิป สุวรรณพนัง ผอ.ร.ร.วัดทุ่งยาว สพป.พัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
127 นางวาสนา นุ่นปาน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.พัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
128 นางสาวนิติมา มูสิเกิด นิติกร สพป.พัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
129 นางสาวภัทราณี กลับแป้น เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
130 นางจรี ทองดำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.พัทลุง เขต ๑ รายงานผลการดำเนินงาน    
131 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
132 นายนิพนธ์ นิกาจิ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
133 นายนุกูล ศรีขลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
134 ว่าที่ พ.ต.สันทัด สัตยายุทธ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
135 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
136 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
137 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
138 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการสรุปและรายงานผล    
139 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการสรุปและรายงานผล