การจัดส่งผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ OBEC AWARDS
เนื่องจากเจ้าภาพในการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS จะจัดประกวดในระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ถึง สพป.พัทลุง เขต ๑ ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ พร้อมกับรายชื่อบุคลากรที่จะขอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตัดสิน จำนวนเขตละ ๓ ท่าน ด่วน
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 16:56 น.