การลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ฯ
เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระดับเขตฯ ด้วยขณะนี้ สพป.พัทลุง เขต 1 ในฐานะเจ้าภาพหลักในการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ฯ (OBEC AWARDS สพฐ.) ได้จัดส่ง USERNAME/PASSWORD ผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่ มายังเขตพื้นที่ต่างๆ ในภาคใต้แล้ว จึงขอได้โปรดดำเนินการ ดังนี้ 1.เสนอแต่งตั้งผู้ดูแลระบบระดับเขตฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และมอบusername/password ให้บุคคลดังกล่าวเพื่อลงข้อมูลทะเบียนผู้ใช้พร้อมกับการลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ ทุกราย/ประเภทตามรายชื่อที่จัดส่งไปยัง สพป.พัทลุง เขต 1แล้ว ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ 2.จัดส่งประกาศผลการคัดเลือก ไปยัง สพป.พัทลุง เขต 1 จำนวน 1 ชุด(ขออภัยที่ไม่ได้ขอในครั้งแรก) และทุกรายจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและตรงกับการลงทะเบียนผ่านระบบon web สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการประกวด และรายละเอียดต่าง ๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง สงสัยสอบถามหมายเลข 081 543 1526 หรือ 081 608 8393 หรือ อีเมล์ amnuay776@gmail.com จะขอบคุณมาก...
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 09:56 น.