การลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ฯ (2)

 เรียน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่ ทุกท่าน ทราบ

เนื่องจากขณะนี้ หลายเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด OBEC AWARDS ซึ่งระบบจะปิดระบบในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 24.00 น. เพื่อให้การแข่งขันเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และทางศูนย์แข่งขันจะนำผู้ที่ได้รับการบันทึกอยู่ในระบบแล้วเท่านั้นไปจัดลำดับการคัดเลือก ก่อน หลัง จึงขอเรียนให้ทราบว่า เขตพื้นที่การศึกษาใด ยังไม่บันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ฯ ให้รีบบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ไม่เกินเวลา 24.00 น.ให้จงได้ ขอบคุณค่ะ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2556 เวลา 20:53 น.