การตรวจสอบความถูกต้อง

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สนง.เขตพื้นที่ฯ 
               และผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

           ขณะนี้ ระบบ Obec Awardsได้ปิดการลงทะเบียนผู้เข้าประกวด แล้ว
 และคณะกรรมการผู้ดำเนินงานระดับภาค จะนำรายชื่อที่อยู่ในระบบนี้ ที่ได้
ลงทะเบียนจากผู้ดูแลระบบระดับเขตพื้นที่การศึกษาของท่านแล้ว ไปดำเนินการ
ประกวด เท่านั้น แต่หากปรากฏว่า ชื่อ ชื่อสกุล โรงเรียน/หน่วยงานการศึกษา
พิมพ์ไม่ถูกต้อง ขอให้ท่านแจ้งให้ศูนย์ประสานงานฯ ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
ทางอีเมล์ :amnuay776@gmail.com(ไม่สะดวกทางโทรศัพท์)โดยให้ระบุ
ข้อความเดิม ประเภท ด้าน และข้อความที่ขอแก้ไขใหม่  ทั้งนี้ เพื่อให้การ
จัดพิมพ์เกียรติบัตร/บัตรแข่งขัน เป็นไปอย่างถูกต้องภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน
2556 เท่านั้น  เนื่องจากหลังจากนี้ทางผู้ดำเนินการต้องจัดเตรียมเอกสาร
ที่มีข้อมูล/ข้อความครบถ้วนถูกต้องเพื่อมอบให้กับคณะกรรมการตัดสินต่อไป 
                                                                          ขอบคุณค่ะ..

วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:11 น.