สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.กระบี่

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายชัยณรงค์ มาศโอสถ โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 96.3 ทอง ชนะเลิศ นางเยาวนารถ เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางเอมอร ปิติ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ -1 - นางจารีพร พรมชัยศรี โรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกุหลาบ เจียวก๊ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.88 เงิน ชนะเลิศ นางอ่อนพักร์ หนูเงิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 78.39 เข้าร่วม นางพิมพิมล คงสกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 66.67 เข้าร่วม นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก) สพป.กระบี่
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 60.6 เข้าร่วม นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านย่านอุดม สพป.กระบี่
10 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายประชิด ใจบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน นางอาภรณ์ กุลชุมภู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ สพป.กระบี่
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางศิริมา แสนพันตรี โรงเรียนบ้านนาวง สพป.กระบี่
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 77.51 เข้าร่วม นางพรพิกุล เกลื่อนการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สพป.กระบี่