สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สงขลา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 87.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางทีง สพป.สงขลา เขต 2
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 78.79 เข้าร่วม นางประสานทอง จันทมณี โรงเรียนวัดเขากลอย สพป.สงขลา เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายสว่าง จันทฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 27.27 เข้าร่วม นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 60.61 เข้าร่วม นางกาญดาร์ สงดวง โรงเรียนบ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 77.79 เข้าร่วม นางปริศนา รัตนะ โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป.สงขลา เขต 2
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.05 เงิน นางจิตรา เพชรกาญจน์ โรงเรียนบ้านยางงาม สพป.สงขลา เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 64.09 เข้าร่วม นางสาวดวงอรุณ จันทรสว่าง โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.88 เงิน ชนะเลิศ นางพัชรี วรรัตนานุรักษ์ วัดเทพชุมนุม สพป.สงขลา เขต 2
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 80.42 เข้าร่วม นางสมร ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 36.41 เข้าร่วม นางสมพร หลุยยะพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 51.85 เข้าร่วม นายเดโช ถาวรจิตร์ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางวนิดา อินทรัตน์ โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 55.55 เข้าร่วม นางสุวรรณ รัตนภูมิ โรงเรียนวัดท่าเมรุ สพป.สงขลา เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 56.67 เข้าร่วม นางกมัยธร จันทวงศ์ โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป.สงขลา เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางนันทวรรณ พันธ์เพชร โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 80.87 เข้าร่วม นางวัลย์ลี แก้วมณี โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป.สงขลา เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 70.37 เข้าร่วม นางสาวนันทิญา แก้วสุริยันต์ โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 59.26 เข้าร่วม นายสับบี่่ บิลหีม โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 55.55 เข้าร่วม นางขนิษฐา จันทรศรี โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป.สงขลา เขต 2
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 37.03 เข้าร่วม นางชญานิษฐ์ ไตรทิพยานนท์ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 90.89 ทอง ชนะเลิศ นางพรรณพิศ จันทสุวรรณ โรงเรียนวัดหูแร่ สพป.สงขลา เขต 2
23 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 92.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพิมพ์พันธ์ เฮ่งประดิษฐ์ สพป.สงขลา เขต 2
24 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ นางกชนิกา วงศ์วรนุช สพป.สงขลา เขต 2
25 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 93.93 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
26 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 97.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
27 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 90.48 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายอาหมัด เบ็ญอาหลี สพป.สงขลา เขต 2
28 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.18 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางกาญจนา บุญเลิศ สพป.สงขลา เขต 2
29 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นางณัชชา บุญสิริธนา โรงเรียนบ้านโคกพยอม สพป.สงขลา เขต 2
30 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 39.39 เข้าร่วม นายวิพัฒน์ ภัควนิตย์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2
31 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 48.48 เข้าร่วม นางสาวสุธิดา คชรัตน์ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.33 เข้าร่วม นางชุลีรัตน์ ธรรมเจริญ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 86 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางรสิตา พงษ์จีน โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 90.47 ทอง ชนะเลิศ นายอากร ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านหินผุด สพป.สงขลา เขต 2
35 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางชนกนันท์ จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2
36 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 86.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายมงคล คชรัตน์ โรงเรียนวัดท่าเมรุ สพป.สงขลา เขต 2
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 98.83 ทอง ชนะเลิศ นางอาภรณ์ ซุ้นหั้ว โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป.สงขลา เขต 2
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 78.57 เข้าร่วม นางนงค์นุช ราชรองวังนุชิต โรงเรียนบ้านคลองปอม สพป.สงขลา เขต 2
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 71.43 เข้าร่วม นางบุญเรือง มะหะหมัด โรงเรียนบ้านโปะหมอ สพป.สงขลา เขต 2
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 54.76 เข้าร่วม นางพิลัดดา แก้วณรงค์ โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป.สงขลา เขต 2
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน ชนะเลิศ นายประเสริฐ จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ -1 - นางอำภัย จันทพัฒน์ โรงเรียนวัดหูแร่ อ.หาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางอำไพ คำแสน โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 71.42 เข้าร่วม นางกัลยา แสงทอง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 86.28 เงิน ชนะเลิศ นางสาวจรัสศรี ทองเลิศ โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 94.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางปราณี ขุนจางวาง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน ชนะเลิศ นายประพัฒน์ หนูหล่อ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 78.57 เข้าร่วม นางอัมพร ทองยอด โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 66.66 เข้าร่วม นางยุพา น้อยเสม โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 90.45 ทอง ชนะเลิศ นายประสิทธิ์ พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป.สงขลา เขต 2
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวจันชรี เยาดำ โรงเรียนบ้านไร่ สพป.สงขลา เขต 2
52 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 89.74 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสุวรรณี ก้องสุวรรณคีรี สพป.สงขลา เขต 2
53 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.77 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ว่าที่ร้อยตรีอนุชาติ จูวัตร์ สพป.สงขลา เขต 2
54 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง ชนะเลิศ นายถาวร สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป.สงขลา เขต 2
55 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายธัชชนันท์ จันทโกศล โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2
56 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 66.66 เข้าร่วม นางวีดา ภู่กัน โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป.สงขลา เขต 2
57 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพนิตยาพร คงลำพูน โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป.สงขลา เขต 2
58 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางวิไลวรรณ มณีรักษ์ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางสาวฝารีดะห์ บิลล่าเต๊ะ โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน นางประไพ ไพรสุวรรณ โรงเรียนวัดบางทีง สพป.สงขลา เขต 2
61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80.38 เข้าร่วม นางปาหนัน บิลหมุด โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป.สงขลา เขต 2
62 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 70.59 เข้าร่วม นางประภาพร สุขธานีกุล โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
63 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 83.53 เข้าร่วม นางณัฐยา ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป.สงขลา เขต 2
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 55.15 เข้าร่วม นางภคพร สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 68.63 เข้าร่วม นางพิชญสิณี พีรยาพงศ์ โรงเรียนวัดท่าแซ สพป.สงขลา เขต 2
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางนันทา กิมิเส โรงเรียนรักเมืองไทย ๖ สพป.สงขลา เขต 2
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 52.94 เข้าร่วม นางนฤมล สิทธิพงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางพรทิพย์ สุวรรณสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน ชนะเลิศ นางสาวซาฟีนะห์ เหมโคกน้อย โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
70 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางจิยาลักษณ์ ศรีประสม โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป.สงขลา เขต 2
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 84.85 เข้าร่วม นางปาริสุทธิ์ พรหมรักษ์ โรงเรียนวัดนารังนก สพป.สงขลา เขต 2
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน ชนะเลิศ นางรัตนา หนูแป้น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป.สงขลา เขต 2
73 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 100 ทอง ชนะเลิศ นายสุคม ชุมละออ โรงเรียนบ้านปลายละหาน สพป.สงขลา เขต 2
74 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา 93.93 ทอง ชนะเลิศ นายสุบิน ขวัญเดช โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป.สงขลา เขต 2