สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 79.72 เข้าร่วม นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน โรงเรียนบ้านหาดงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 57.57 เข้าร่วม นายพิระพล สาระคง โรงเรียนบ้านเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 66.66 เข้าร่วม นางอัญชนา ขวัญยืน โรงเรียนวัดกาญจนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 66.67 เข้าร่วม นางสาวศิริโฉม หนูมี โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 77.77 เข้าร่วม นายรัฐพงษ์ พงศาปาน โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 95.06 ทอง ชนะเลิศ นางชะอ้อน ช่วยบำรุง โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 63.64 เข้าร่วม นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ โรงเรียนบ้านไสขาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รับรางวัลระดับเหรีญทอง นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม โรงเรียนบ้านห้วยด่าน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 51.51 เข้าร่วม นายพรชัย จันทร์รงค์ โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 36.36 เข้าร่วม นางจิราวรรณ คุ้มพร้อม สำลีพันธ์ โรงเรียนวัดภูเขาทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
11 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายคมกฤษ ลิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 57.14 เข้าร่วม นางเบญจวรรณ รอดเกิด โรงเรียนบ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 64.27 เข้าร่วม นางนัยนา ศักดา โรงเรียนบ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 86.8 เงิน ชนะเลิศ นางสาวรัตนวรรณ นันทเกษตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 97.62 ทอง ชนะเลิศ นางราตรี ชูทวด โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 51.11 เข้าร่วม นางจุราภรณ์ คงเจริญ โรงเรียนวัดสมหวัง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสาวดวงเดือน กิติโส โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 70.59 เข้าร่วม นางสาวจริยา อ่อนละมุน โรงเรียนบ้านท่าเพชร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 94.11 ทอง ชนะเลิศ นางเสาวคนธ์ เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80.12 เข้าร่วม นายสืบพงศ์ ซ้วนลิ่ม โรงเรียนบ้านคลองสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1