สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 57.58 เข้าร่วม นายสมศักดิ์ ทองสมุทร โรงเรียนบ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 81.82 เข้าร่วม นางอรสา ทองรัตน์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ 85.19 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางจีรณัฐ เกียรติเมธา โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกมลพรรณ หนูปลื้ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 61.53 เข้าร่วม นางทัศนีย์ จันทนา โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นายเอกศักดิ์ นกช่วย โรงเรียนบ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 33.33 เข้าร่วม นางสาวอุไรวรรณ์ ทรงแก้ว โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางจริยา ฤทธิแดง โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 55.55 เข้าร่วม นางสาวถนอมนวล ศรีเมือง โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
11 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 93.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสายตา แก้วศรีมนต์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 69.7 เข้าร่วม นางนิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ โรงเรียนบ้านสวยศรี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายภักดี เนื่องเยาว์ โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.97 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวฐิติวัลคุ์ พรหมฤทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายกรุง ธราพร โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 88 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางเสาวลักษณ์ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 86.74 เงิน ชนะเลิศ นางอาเณ เชาวเหม โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 71.43 เข้าร่วม นางขวัญตา ล้อมลิ้ม โรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ -1 - นางศรีนวล อินทร์ท่าฉาง โรงเรียนบ้านควนกองเมือง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางชูใจ บัวคลี่ โรงเรียนวัดบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ -1 - นายทวี อินทร์ท่าฉาง โรงเรียนบ้านปลายน้ำ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 59.52 เข้าร่วม นางสุคนธ์ เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
23 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 28.89 เข้าร่วม นายสีหนาท โชตยาสีหนาท โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกวรรณ ณ นคร โรงเรียนบ้านควนมหาชัย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 85 เงิน นางกาญจนา เสสิตัง โรงเรียนบ้านไสดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายสุชาติ ทองรัตน์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางอุษณีย์ ทองน้อย โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 49.02 เข้าร่วม นางสาวโอปอล์ เพชรชิต โรงเรียนบ้านควนเจริญ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 45.1 เข้าร่วม นางสุดจิตร ลิ้มสกุล โรงเรียนบ้านไร่เหนือ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางโสภี อักษรดำ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 98.78 ทอง ชนะเลิศ นายประยุทธ อิสระบูรณะฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนใหม่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3