สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 93.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
2 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 96.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ -1 - นายนราวุธ สุจิตะพนธ์ โรงเรียนวังหินวืทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายอำพล ยะสะนพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นายประดับ แก้วนาม โรงเรียนปากพนัง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
6 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นางบังอร แป้นคง โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นางวันดี ชูประจง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
8 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายสามารถ แต่งอักษร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 96 ทอง ชนะเลิศ นางวาสินี ขวัญฤทธิ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 66.66 เข้าร่วม นางจินตนา ชูโชนาค โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.88 เงิน ชนะเลิศ นางเรณู รักดำ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 88.8 เงิน ชนะเลิศ นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 89.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางพรรณี อินทรปาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 55.55 เข้าร่วม นายสุวัฒน์ มะเดช โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 37.03 เข้าร่วม นางจิราภรณ์ กวีพันธ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางพิไลวรรณ วงศ์สว่าง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 92.59 ทอง ชนะเลิศ นายวันทยา ชำนาญกิจ โรงเรียนนาบอน สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 86.67 เงิน ชนะเลิศ นางส่งเสริม แต่งอักษร โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 92 ทอง ชนะเลิศ นางพนิตา เจริญศิลป์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 64.09 เข้าร่วม นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 88.88 เงิน ชนะเลิศ นายณรงค์ บัวเพชร โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 83.95 เข้าร่วม นางยุพิน หนูในน้ำ โรงเรียนบางขันวิทยา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 100 ทอง ชนะเลิศ นายสมชาย ผลชัย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 79.21 เข้าร่วม นางสุจารีย์ กุลเทศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางสาวมยุเรศ ตรีเภรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
26 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางลาวัลย์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
27 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 90 ทอง ชนะเลิศ นางมาลินี บุญหนูกลับ โรงเรียนควนขนุน สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
28 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ -1 - นางสุรัชนี อยู่สบาย สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
29 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 97.43 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
30 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
31 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.9 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายประภาส พรหมแก้ว โรงเรียนปัญญาวุธ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
32 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายไพรัช วงศ์นาถกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
33 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
34 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสุกัญญา ศิริชุม โรงเรียนปัญญาวุธ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
35 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสมทรง ฝั่งชลจิตร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
36 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายเรืองศักดิ สุพงษ์วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
37 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 95 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางธนพร พลสังข์ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
38 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.85 ทอง ชนะเลิศ นางวนิดา วารีรักษ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
39 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน ชนะเลิศ นางปิ่นอนงค์ แสงมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
40 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 76.06 เข้าร่วม นางสาวอาจิน เหมทานนท์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 98.25 ทอง ชนะเลิศ นางสมจิตร์ มารคคงแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายมลตรี ดำช่วย โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสำรวย ดาวดวง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 39.68 เข้าร่วม นางณัฏฐ์กานดา ดำศรี โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 86.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุวิมล ไชยถาวร โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 92.86 ทอง ชนะเลิศ นางมนชยา นาวากาญจน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 92 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสมจิตร สุทธิวิริวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.85 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวนันตริตา เดชกาญจน์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 92.85 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสมจิตต์ ตีบกลาง โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 83.94 เข้าร่วม นายพิทักษ์ เชิญทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 95.32 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางดุษฎี บุญหนูกลับ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางจิตรา ยอดแก้ว โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางปวิตรา แดงวิไล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 59.26 เข้าร่วม นายชอุ่ม สุขรักษ์ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ 88.09 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวรวมพิศ ภิญโญ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 95.24 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุภาพร อินบุญนะ โรงเรียนนาบอน สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 90.47 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางอัญญารัตน์ ธานีรัตน์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
58 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ -1 - นางละอองทิพย์ บุญยเกียรติ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
59 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.07 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
60 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางกิ่งขวัญ สุขสงวน โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
61 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
62 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายเจริญ ศรีฟ้า โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
63 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
64 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางพวงเพ็ญ บัวชุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
65 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นายวิชัย ราชธานี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
66 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 96.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายธรรมรัตน์ วงศ์สุวรรณ์ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
67 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 68.63 เข้าร่วม นายเสน่ห์ พรหมแก้ว โรงเรียนตะโหมด สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
68 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.23 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
69 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสิริวรรณ มณีโชติ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
70 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสมพร ธรรมรัตน์ โรงเรียนปากพนัง สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
71 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางช่อแก้ว จุลนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
72 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80.38 เข้าร่วม นางสุมณฑา มีสุนทร โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
73 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางปัญญลักษณ์ เคารพาพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
74 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 58.81 เข้าร่วม นางสุชารัตน์ จันทร์ดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
75 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางพิมลรัตน์ รัฐธรรม โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
76 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 37.25 เข้าร่วม นางรัชนีวรรณ ชอบผล โรงเรียนนาบอน สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
77 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.2 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
78 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นายวิเชียร ปาณะพงศ์ สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)
79 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 90 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางฉลวย บุญชู โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)