สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
การศึกษาพิเศษ ภาคใต้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ - - - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ - - - นายสุทัศน์ พานุรัตน์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ - - - นางสาวรำไพพร สาระโบก โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ - - - นางสันติยา ช่วยหนู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ - - - นางสาวผกากรอง สุดอักษร โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ - - - นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา3จังหวัดสงขลา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านวิชาการ - - - นายภัทรวัฒน์ มุวรวงศ์เสาร์แก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุวภา บุญรัตน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านวิชาการ 87.5 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสุกุล ศิลารักษ์ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ - - - นางอุบลรัตน์ นำนาผล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ 86.55 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางวรรณา สยามพันธ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ -1 - นางฉมปราง ทองสังขพันธ์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
14 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านวิชาการ - - - นายดอนศักดิ์ คงแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
15 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 99 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายณัฐพงศ์ บำรุง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 92.23 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายนูซี มะเด็ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39 จังหวัดนราธิวาส การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
18 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางจิตรา เรืองมณี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
19 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 96.67 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางสายสุณีย์ ชโลธร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 90.57 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางประเทือง หนูแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์39 จังหวัดนราธิวาส การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 93.33 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางโกสุม วรรณเมธี โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 87.66 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางโสภิน สุพรม โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
23 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 86.11 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางพรทิพย์ ศรีจันทร์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
24 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านบริหารจัดการ 76.66 เข้าร่วม นางณัฐจิตรา สุขใส โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
25 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายเกษม คงช่วย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
26 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 97.62 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
27 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 95.23 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นายสนอง เสลาคุณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
28 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 93.33 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
29 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.88 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
30 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.84 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางปทิตตา สายจันทร์ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
31 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.36 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวศิริพร ฐานันดรวัฒน์ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
32 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 87.4 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
33 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน -1 - นางสาววารีย์ มณีโกบ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
34 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.35 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสุกัญญา ขาวเผือก โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง การศึกษาพิเศษ ภาคใต้
35 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 99 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายเกียรติศักดิ์ เพชรหับ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาพิเศษ ภาคใต้