สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชุมพร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 90.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายนวพล ดันสูงเนิน โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป.ชุมพร เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 85 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายไพเราะ ต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเนินทอง สพป.ชุมพร เขต 1
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 90.91 ทอง ชนะเลิศ นางขนิษฐา สถานสถิตย์ โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวภนิดา นพชำนาญ โรงเรียนวัดดอนเมือง สพป.ชุมพร เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 88.89 เงิน ชนะเลิศ นางสาวศิริพร สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 90 ทอง ชนะเลิศ นางจารุวรรณ อินทะเสม โรงเรียนบ้านกลาง สพป.ชุมพร เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกาญจนา สิบพลาง โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 61.53 เข้าร่วม นางภัทรศิริ นาคมณี โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 80.35 เข้าร่วม นางอรุณศรี จันทะระ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 66.67 เข้าร่วม นางเนาวรัตน์ ช่วยดำรงค์ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ -1 - นางกัลยารัตน์ บรรพต โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สพป.ชุมพร เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 56.06 เข้าร่วม นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว สพป.ชุมพร เขต 1
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 69.7 เข้าร่วม นายธรรมทัศน์ เริกประดิษฐ โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สพป.ชุมพร เขต 1
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 100 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวสารภี นาพิรุณ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 59.65 เข้าร่วม นางสายพิณ ช่วยสกุล โรงเรียนบ้านยายไท สพป.ชุมพร เขต 1
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 34.29 เข้าร่วม นางอมรรัตน์ พวงนุ้ย โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สพป.ชุมพร เขต 1
17 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.88 เงิน ชนะเลิศ นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์ โรงเรียนประชานิคม 4 สพป.ชุมพร เขต 1
18 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 100 ทอง ชนะเลิศ นายเอกชัย จันทร์มี โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
19 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 89.2 เงิน ชนะเลิศ นางอรอนงค์ สังฆะสา โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต สพป.ชุมพร เขต 1
20 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางวยุภา มากภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
21 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 69.7 เข้าร่วม นายสุรเดช เซี่ยงอึ๋ง โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น สพป.ชุมพร เขต 1
22 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นางสาวปัทติมา ปรีชา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) สพป.ชุมพร เขต 1