สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ชุมพร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 72.72 เข้าร่วม นางนงค์นาถ ศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ สพป.ชุมพร เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 75.31 เข้าร่วม นายสมชาย สุขกรม โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สพป.ชุมพร เขต 2
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางกรรณิการ์ จงจิตร โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต สพป.ชุมพร เขต 2
4 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 81.82 เข้าร่วม นางรวิวรรณ ธรรมรัต โรงเรียนวัดแหลมปอ สพป.ชุมพร เขต 2
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน ชนะเลิศ นางศิรสุภางค์ชฎา ผุดเพชรแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป.ชุมพร เขต 2
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.23 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุภัทรา ด้วงรอด โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง สพป.ชุมพร เขต 2