สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตรัง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ 81.81 เข้าร่วม นายสวนดี นานอน โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 80.62 เข้าร่วม นางชุลีภรณ์ นาคช่วย โรงเรียนบ้านย่านตาขาว สพป.ตรัง เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 65.11 เข้าร่วม นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 93.33 ทอง ชนะเลิศ นางสุรีย์ คำนวน โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 55.55 เข้าร่วม นายชลิต พากเพียร โรงเรียนวัดหนองเป็ด สพป.ตรัง เขต 1
6 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 87.88 เงิน ชนะเลิศ นางสาวกุหลาบ เฟื่องไพบูลย์ สพป.ตรัง เขต 1
7 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 85.71 เงิน รับรางวัลระดับเหรียญเงิน นายสุวิทย์ ฟองโหย สพป.ตรัง เขต 1
8 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 87.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รับรางวัลระดับเหรีญทอง นางสาวชวาลา จินดาผ่อง โรงเรียนบ้านเกาะปุด สพป.ตรัง เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 96.57 ทอง ชนะเลิศ นางประภาพรรณ ณ พัทลุง โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
11 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 93.94 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว สพป.ตรัง เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางอุษณีย์ สีดำ โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
13 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นายพิทักษ์ แก้วในเมฆ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง เขต 1
14 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 90 ทอง นายพรชัย นาคพล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต 1