สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ตรัง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 72.73 เข้าร่วม นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป.ตรัง เขต 2
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.01 เงิน นางละออง ล่องแก้ว สพป.ตรัง เขต 2
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 31.74 เข้าร่วม นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรี โรงเรียนบ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2
4 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 96.96 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป.ตรัง เขต 2
5 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 72.73 เข้าร่วม นางพรรณิภา ไพรัตน์ โรงเรียนบ้านจิจิก สพป.ตรัง เขต 2
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 72.73 เข้าร่วม นางสาววิมาลา ทองหนู โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป.ตรัง เขต 2
7 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 87.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นางมาตา แก้วเซ่ง โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป.ตรัง เขต 2
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 87.14 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุวนิตย์ หาญกล้า โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป.ตรัง เขต 2
9 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 90.19 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นายดุสิต แก้วระยับ โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป.ตรัง เขต 2
11 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.89 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ นางสุดคนึง อาจชอบการ โรงเรียนวัดนาวง สพป.ตรัง เขต 2
12 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 91.11 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางอมราพร ทองสุข โรงเรียนบ้านดุหุน สพป.ตรัง เขต 2
13 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 28.88 เข้าร่วม ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2
14 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 80 เข้าร่วม นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2
15 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 86 เงิน นางจินดา สุดสาย โรงเรียนวัดนาวง สพป.ตรัง เขต 2
16 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.24 เงิน ชนะเลิศ นางมณี เรืองขำ โรงเรียนบ้านหนองยูง สพป.ตรัง เขต 2
17 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 88.44 เงิน ชนะเลิศ นางยุพิน พลบุญ โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2
18 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 66.06 เข้าร่วม นางปรีดา เจือกโว้น โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป.ตรัง เขต 2