สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 63
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัด พัทลุง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ลำดับ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ -1 - นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาว โรงเรียนวัดหนองแตน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ -1 - นายโสภาส โอพริก โรงเรียนวัดท่าแพ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 85.02 เงิน นางหทัยทิพย์ พันธ์อุดม โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 85 เงิน ชนะเลิศ นางสุคนธ์ บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
5 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 96.97 ทอง ชนะเลิศ นายครรชิต มนูญผล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
6 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 69.7 เข้าร่วม นางกัญญารัตน์ แรกรุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
7 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 90.91 ทอง รับรางวัลระดับเหรียญทอง นางจารี อักษรรัตน์ โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
8 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 92.36 ทอง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นางสุจินต์ พรหมมาศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.22 เข้าร่วม ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดพังยอม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 82.35 เข้าร่วม นางอุบล ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 76.47 เข้าร่วม นางมัยสุรี หยีมะเหร็ม โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 79.47 เข้าร่วม นางสาวศิรินเพ็ญ หนูนาค โรงเรียนวัดไพศาลสถิต สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1